Algemene voorwaarden

Gamefilm artikelen is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 55005454

en is gevestigd aan de Klaproosberg 31, 4708 KG te Roosendaal.

Toepasselijkheid voorwaarden:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons afsluit, ook als bij de uitvoering derden (dienen te) worden betrokken. Door te bestellen geeft u aan met de voorwaarden akkoord te gaan.

Bestelling en totstandkoming overeenkomst:

- Er is sprake van een overeenkomst op het moment dat wij een bestelbevestiging verzenden. Deze wordt verstuurd nadat wij een volledig ingevuld bestelformulier van u hebben ontvangen via de webshop, of wanneer wij u bestelling telefonisch hebben aangenomen.

- Wij kunnen in individuele gevallen zonder nadere motivatie een bestelling weigeren of aanvullende voorwaarden stellen.

- Pre-orders voor nieuwe artikelen op onze webshop vragen wij alleen een aanbetaling voor producten boven de €750,00.
Zodra het product bij ons binnen is gekomen, sturen wij u hier een bericht over. Hierin word ook vermeld hoeveel de overige kosten bedragen.
Zodra wij de volledige betaling hebben ontvangen, sturen wij de bestelling zo snel mogelijk naar u op.

Prijzen en Betalingen:

- Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en inc. Omzetbelasting (BTW)

- Wij behouden het recht om bij fouten in prijspublicaties alsnog de juiste prijs in rekening te brengen.


- Betaling kan uitsluitend plaatsvinden volgens de hieronder beschreven betalingsmethodes:

* Bij afhalen aan huis.
* Via IDeal
* Overschrijven naar onze rabobank met rekeningnummer: NL78RABO01305.02.839.

- Een bestelling wordt geleverd als de betaling door ons is ontvangen of het artikel onder rembours besteld is.

Levering en verzendkosten:

- Levertijd is 2 tot 5 werkdagen.
Het kan ook uitlopen tot een langere levertijd van enkele weken, dit heeft te maken met toeleveranciers van de zeer diverse artikelen.

- Als wij niet aan de gestelde levertijd kunnen voldoen, dan wordt u hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld en heeft u de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren. Reeds ontvangen betalingen zullen wij binnen 30 dagen terugstorten op uw rekening.

- Bestellingen worden verzonden via TNT post of Post NL.
De volgende verzendkosten worden in rekening gebracht:

* Bestelling tot 10 kg vragen wij € 6,75
* Bestelling van 10 kg tot 30 kg is € 12,20

- Als geldig afleveradres geldt het laatst bij ons bekende adres. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de levering niet op uw werkelijke adres heeft plaats gevonden na bv. Een verhuizing.

 

Eigendomsvoorbehoud:

- U bent gerechtigd om binnen 7 werkdagen na levering de artikelen in oorspronkelijke staat zonder opgaaf van reden te retourneren op dezelfde wijze verpakt als waarin deze zijn geleverd. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail.

- De in rekening gebrachte verzendkosten blijft u verschuldigd. Een reeds door u betaald bedrag zal verminderd met de in rekening gebrachte verzendkosten binnen 14 dagen na feitelijke retourname van de artikelen teruggestort worden op u rekening.

- Ruiling van artikelen kan uitsluitend op schriftelijk verzoek binnen 7 werkdagen na levering van de artikelen. De artikelen dienen in oorspronkelijke staat en op dezelfde wijze verpakt retour gezonden te worden. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail.

- Na de periode van 7 werkdagen kunt u uw aankoop niet meer retourneren en blijft u het volledige aankoopbedrag verschuldigd. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezig bent van een afgiftebewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document.

- In de volgende situaties kunt u een artikel in geen geval terugsturen:

* Het artikel is niet meer compleet of is beschadigd.

* Het artikel niet op voorraad was en speciaal voor u is besteld.
* Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken.
* Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde verpakking.

 

Risico-overgang:

- Het risico van verlies of beschadiging van bestelde artikelen gaat van ons op u over op het moment van juridische en/of feitelijke levering.

 

Aansprakelijkheid:

- Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in onze publicaties of die van fabrikant bij de door ons geleverde artikelen.

- Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door overmacht.
Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:

* Oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, stalking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van verkoper, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van verkopers, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

- Het is niet toegestaan om de artikelen voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook te gebruiken c.q. in te zetten. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele claims van licentiehouder(s) van de artikelen in geval van overtreding.

Privacy:

- Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistratie en zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwering en administratieve afhandeling van de bestelling. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij daar een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt.

Geschillen:

- Bij een geschil dienen beide partijen zich tot het uiterste in te spannen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Wij behouden niettemin het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Toepasselijk recht:

- Op elke overeenkomst tussen ons en u als koper is Nederlands recht van toepassing. Het weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

- In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein